به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۱۵۸۷ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۲۱۰۱ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۱۲۱۴ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۲۸۷۷ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۹۰۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۹۹۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۱۰۶۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۹۴۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۱۰۶۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۱۰۸۷ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۱۲۳۱ بازدید۲ پاسخ۰ رای
رفتن به نوار ابزار