به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۲۶ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۸۴۰ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۱۹۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۰۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۱۷۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۳۴ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۱۹۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۸۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۷۱ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۲۷۱ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۴۶ بازدید۲ پاسخ۰ رای
رفتن به نوارابزار