به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۴۰۴ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۱۱۶۵ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۰۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۳۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۲۸۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۸۲ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۰۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۴۰۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۵۸۴ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۴۱۸ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۴۹۵ بازدید۲ پاسخ۰ رای
رفتن به نوار ابزار