به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۴۵۶ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۱۳۰۵ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۴۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۹۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۳۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۴۳۷ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۳۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۴۳۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۶۹۳ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۴۵۲ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۵۴۶ بازدید۲ پاسخ۰ رای
رفتن به نوار ابزار