به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۵۲۳ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۱۴۶۷ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۹۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۴۵۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۸۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۵۰۷ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۹۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۴۸۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۸۴۱ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۵۰۳ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۶۲۱ بازدید۲ پاسخ۰ رای
رفتن به نوار ابزار