به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۶۳ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۱۰۸۱ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۶۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۰۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۲۵۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۴۲ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۲۶۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۶۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۵۱۹ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۷۳ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۴۶۱ بازدید۲ پاسخ۰ رای
رفتن به نوار ابزار