به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۱۸۳۶ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۲۳۷۲ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۱۳۳۹ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۷ سال پیش • 
۳۲۹۰ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۱۰۱۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۱۱۲۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۱۱۸۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۱۰۵۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۱۲۱۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۱۲۲۹ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۱۳۷۸ بازدید۲ پاسخ۰ رای
رفتن به نوار ابزار