به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۱۳۶۴ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۱۷۸۷ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۱۰۷۰ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۲۵۲۷ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۷۹۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۸۶۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۹۰۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۸۲۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۹۴۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۹۴۱ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۱۰۹۰ بازدید۲ پاسخ۰ رای
رفتن به نوار ابزار