به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۱۱ ماه پیش • 
۱۵۴ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۷۵۰ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۱۱ ماه پیش • 
۱۵۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۱۱ ماه پیش • 
۱۶۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۱۱ ماه پیش • 
۱۳۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۱۸۸ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۱۵۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۳۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۳۰۹ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۲۲۸ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۰۳ بازدید۲ پاسخ۰ رای
رفتن به نوارابزار