به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۸۱ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۹۲۱ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۱۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۳۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۱۹۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۷۲ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۲۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۰۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۴۱۹ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۰۷ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۸۵ بازدید۲ پاسخ۰ رای
رفتن به نوار ابزار