به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۳۳۲ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۱۰۰۶ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۴۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۷۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۲۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۳۱۲ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۲۴۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۴۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۴۷۶ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۳۴۵ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۴۲۵ بازدید۲ پاسخ۰ رای
رفتن به نوار ابزار