به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۶۳۰ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۱۶۸۸ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۴۹۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۵۱۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۴۴۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۶۰۵ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۵۰۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۵۹۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۱۰۱۰ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۵۹۲ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۷۲۱ بازدید۲ پاسخ۰ رای
رفتن به نوار ابزار