به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۵۸۹ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۱۵۹۶ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۴۶۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۴۹۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۴۲۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۵۷۰ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۴۵۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۵۵۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۹۴۶ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۵۵۴ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۶۷۶ بازدید۲ پاسخ۰ رای
رفتن به نوار ابزار